Stadgar

Stadgar

Stadgar för Västra Sveriges Skogsförbund
Antagna vid årsmöte 2018-05-25


§ 1
Förbundet har till ändamål:
1. att utgöra ett forum för främjandet av västsvenskt skogsbruk.
2. att i egen regi eller i samverkan med olika organisationer eller företag anordna exkursioner i fält i aktuella frågor av betydelse för skogsnäringen.
3. att utdela det sk. ”Västsvenska skogspriset” till inom skogsbruket särskilt förtjänta personer
4. att även i övrigt verka för skogsnäringens utveckling samt förståelse av dess betydelse och värde i samhället.

§ 2
Förbundets verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län och Hallands län; dock är även utom verksamhetsområdet boende personer berättigade att vinna medlemskap i förbundet.
Medlemskap är antingen årligt mot erläggande av årsavgift eller ständigt mot erläggande av engångsavgift.
I förbundet kan också intagas stödjande medlemmar, vilka är intresserade av förbundets verksamhet och som i ekonomiskt avseende är villiga att stödja detsamma. Stödjande medlem äger rätt att låta sig representeras på förbundets exkursion på samma villkor som övriga medlemmar.
Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse hedersledamöter.

§ 3
Förbundets angelägenheter handhas av en vid varje ordinarie årsmöte intill tiden för nästföljande ordinarie årsmöte vald styrelse, bestående av ordförande och fem ledamöter. Styrelsen äger utse vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång årligen och är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta rösterna förenar sig, samt vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
Styrelsen skall vid ordinarie årsmöte avge berättelse rörande förvaltningen och förbundets verksamhet under sistflutna kalenderår. Styrelsen skall årligen trycka och tillställa samtliga förbundets medlemmar en årsskrift,
Innehållande styrelse- och revisionsberättelser, mötesprotokoll m m och om möjligt uppsatser i ämnen, som berör föreningens verksamhet. Årsskriften redigeras av sekreteraren efter av styrelsen lämnade anvisningar.

§ 4
Räkenskaperna skall omfatta kalenderår och vara avslutade och till revisorerna för granskning överlämnade före mars månad utgång. Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två därtill  av årsmötet valda revisorer, vilka i före årsmötet avgiven revisionsberättelse skall antingen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§5
Förbundet håller sitt ordinarieårsmöte under sommarhalvåret å dag och plats, som av styrelsen bestämmes. Styrelsen äger dock att anordna extra möten, då förbundets angelägenheter sådant kräver, eller minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran därom.

§6
Ordinarie årsmöte öppnas av ordföranden, som leder förhandlingarna.
Vid årsmötet skall följande behandlas:
1) Val av sekreterare för årsmötet.
2) Val av justeringsperson att jämte ordf justera mötesprotokollet.
3) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
4) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5) Val av :- ordförande
- fem styrelseledamöter
- två revisorer och två revisorssuppleanter
- valberedning (tre personer varav en sammanfattande)
6) Fastställande av årsavgifter respektive avgift för ständigt medlemskap.
7) Övriga frågor

§7
Kallelse med program för årsmötet skall av sekreteraren sändas till varje medlem per post under uppgiven adress minst fjorton dagar före mötet.

§8
Begärs omröstning vid val av styrelse och revisor skall, om någon så påyrkar, omröstning ska med slutna sedlar. Vid olika röstetal skiljer lotten. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning och enkelt pluralitet; vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

§9
För ändring av dessa stadgar erfordras att beslut därom fattas vid ordinarie årsmöte av minst två tredjedelar av de i omröstningen deltagande. Ändringsförslag skall invigas till styrelsen före april månads utgång.