Skogsskötsel i södra Sverige
- Slutrapport från FRAS-programmet 2017-2022


Forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, går mot mål efter att ha
varit verksamt sedan hösten 2017. Tre av de sex antagna doktoranderna har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. En disputerar under hösten 2022 och två av doktoranderna kommer att lägga fram sina avhandlingar under våren 2023. I den här slutrapporten presenterar de några exempel från sina doktorandarbeten. Forskningen inom varje doktorandprojekt har dock varit bredare än så, och många resultat har kommunicerats både vetenskapligt och populärt i andra fora. I slutet av rapporten finns en sammanställning av den publicering och annan kommunikation som har genererats i programmet. Artiklarna i rapporten har granskats av handledare och programledningen.


FRAS är ett unikt forskningsprogram genom det nära samarbetet mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Skogforsk. Alla organisationer har haft två doktorander var knutna till sig, men handledarskapet har fördelats mellan organisationerna. Det har bidragit till att stärka forskningssamarbetet i södra Sverige, och inte minst de kontakter och nätverk som doktoranderna har fått del i. FRAS har också haft en tät samverkan med skogssektorn i södra Sverige, både genom att företag och stiftelser har bidragit till finansieringen och att de löpande har tagit del av forskningen.


Medfinansiärer i FRAS-projektet: Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning Utveckling och Utbildning, Stiftelsen Skogssäll skapet, Sveaskog Förvaltnings AB, Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen, Vida AB, Prästlönetillgångar i Växjö stift, Häradsmarken AB, Linköpings Stift Prästlönetillgångar, Boxholms Skogar AB, Prästlönetillgångarna i Skara stift, Göteborgs Stifts Prästlönetillgångar, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund samt Lunds Stifts Prästlönetillgångar.Vi riktar också ett särskilt tack till Seydlitz MP bolagen och Västra Sveriges Skogsvårdsförbund som har hjälpt till att finansiera denna slutrapport.Alnarp, Växjö och Ekebo augusti 2022


Karin Hjelm, Inst. för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Erika Olofsson, Inst. för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
Mattias Berglund, Skogforsk


Önskar ni läsa rapporten i helhet hittar ni den på;


rapport-skog-2022-5-johansson-hjelm-berglund-final-web.pdf (slu.se)