SÅ BÖRJADE DET

En intrumsstyrelse bildades 30 juli 1895 i Uddevalla.

Första styrelsemötet tillkom på initiativ av kronojägare OJ Lindberg och hölls 21 oktober 1895

På det första mötet upprättandes det stadgeförslag, nedan följer två paragrafer.

§ 1

Förbundets ändamål är att bereda medlemmarna af samma tillfälle utbyte af tankar och meningar rörande rationell skogsvård, kulturer och jagten äfvensom till till ömsesidigt bistånd i yrket och för meddelanden af gjorda erfarenheter och råd.

§ 2

Förbundet skall omfatta hufvudsakligast provinserna Bohuslän, Dalsland och Westergötaland, dock äro äfven utom dessa provinser boende skogsmän eller för skogskötsel intreserade personer berättigade att i förbundet tillträda. Anmälan till förbundet sker hos styrelsen som eger att samma godkänna.

Ordförande inom Västra Sverges Skogsvårdsförbund genom åren:

2012- Peter Dickson, Vikaryd